Wie is Arjan van Dijk?
“Ik ben geboren en getogen in Heerjansdam, een klein dorpje onder de rook van Rotterdam als zoon van een kundig timmerman wiens handen konden maken wat zijn ogen zagen. Al mijn hele leven ben ik nieuwsgierig hoe dingen werken, hoe een groep mensen door samenwerking iets bijzonders bereikt. Het geeft me energie om samen met anderen een uitdagend doel neer te zetten en dat dan te behalen”.

Na mijn opleiding Chemische Technologie aan de Technische Universiteit Delft heb ik 36 jaar bij Shell gewerkt in verschillende landen en rollen. Ik breng 36 jaar internationale, industriële ervaring mee vanuit diverse technische en managementrollen in raffinaderijen, upstream productie operatie en (proces)veiligheid.

Anderen omschrijven mij als iemand die mensen om zich heen kan inspireren en motiveren, die vasthoudend is bij het vinden van gemeenschappelijke oplossingen voor complexe problemen, die bruggen kan bouwen, die systemen en structuren kan opzetten en die mensen laat groeien in hun rol.

Na ruim 20 jaar buiten Nederland gewoond en gewerkt te hebben woon ik nu in de Hoeksche Waard, ben getrouwd met Anita en mag me de trotse vader noemen van een samengesteld gezin van vijf jongvolwassenen.

Wat betekent veiligheid voor jou?
“Veiligheid is een hygiëne factor. Het moet ALTIJD goed zijn. Een florerend bedrijf is een veilig bedrijf”.
Veiligheid in de (petro)chemische industrie betekent voor mij dat iedere werknemer zonder risico op persoonlijk letsel zijn of haar werkzaamheden kan uitvoeren. Het betekent ook: geen lekkage uit bedrijfsinstallaties naar de omgeving. Buren moeten erop kunnen vertrouwen dat de veiligheidsrisico’s van de bedrijfsvoering bekend zijn en binnen overeengekomen normen blijven.

Veilig werken doe je samen. Het vereist een veiligheidsbeheerssysteem dat door iedereen begrepen en toegepast wordt. Mensen begrijpen de risico’s rond hun werkzaamheden en weten wat ze wel  en niet kunnen. Net als een piloot voor elke vlucht, checken mensen die het werk uitvoeren regelmatig of alle systemen functioneren zoals ze ontworpen zijn, en of de procedures uitgevoerd worden zoals ze bedoeld zijn. En, .. mensen nemen onmiddellijk de juiste actie als dat niet zo is.

Daarnaast is er een bedrijfscultuur waarin medewerkers zich onbedreigd voelen om te melden wanneer er iets (bijna) mis gaat, en zich gesteund weten door leidinggevenden. Er is een wil om te leren en te verbeteren. Mensen worden alleen gestraft als dingen met opzet fout zijn gedaan.

Veilig werken betekent ook een veilig ontwerp van bedrijfsinstallaties. Het betekent weten waar verbetermogelijkheden zijn door nieuwe technische inzichten, en die stap voor stap aan te brengen. Risico’s worden op een economisch gebalanceerde manier steeds verder verkleind.

Tenslotte is veilig werken open staan voor innovaties,  bijvoorbeeld voor technische inspectie van bedrijfsinstallaties op corrosie onder isolatie of lekdetectie.

Wat zijn je plannen met de Safety Delta Nederland?
Onze welvaart en manier van leven wordt ondersteund door producten die de (petro)chemische industrie maakt. In Nederland hebben wij een sterke en veelal veilige industrie, die nog veiliger kan worden door het verder delen van kennis en door een snellere toepassing van innovatie in techniek of werkwijze.

De ambitie is dat de Nederlandse (petro)chemische industrie anno 2030 de veiligste ter wereld zal zijn, en daarmee een internationaal gewaardeerde en erkende toppositie heeft op het terrein van ontwikkeling van veiligheidsconcepten met betrekking tot gevaarlijke stoffen. Het programma Duurzame Veiligheid 2030 heeft hiervoor belangrijke stappen gezet. Daarnaast heeft de Stichting Veiligheid Voorop samenwerking in de industrie bevorderd in een streven naar veiligheidsverbetering.

Ondanks de inzet van de industrie, het beschikbaar maken van  innovatieve ideeën door wetenschap en kenniscentra, en de actieve sturing via subsidies door de overheid gaat de verbetering in de preventie van de zogenaamde Brzo-incidenten te langzaam. Dit komt door versnippering.

Safety Delta Nederland gaat actief sturen om die versnippering tegen te gaan. Het wordt een breed platform voor onderzoek, kennisontwikkeling en implementatie. Het heeft tot doel om, zoveel mogelijk gebruik makend van bestaande organisatorische structuren, innovatie en kennisverspreiding te sturen vanuit een overeengekomen Meerjarenprogramma. Dit programma bevat bestaande en nieuwe veiligheidsconcepten.

Safety Delta Nederland zal zich primair richten op de (petro)chemieketen van circa 300 Brzo-bedrijven. We richten ons ook op bedrijven die werkzaam zijn of deel uitmaken van de keten zoals bijvoorbeeld (onder)aannemers en afvalbedrijven. Andere bedrijven kunnen gebruik maken van die resultaten en kennis.

Mijn nadruk zal liggen op implementatie. Veel van de voorgaande en lopende veiligheidsinitiatieven hebben de werkvloer (nog) niet gehaald.

Waar begin je mee, en wat zie je op de langere termijn gebeuren?
Er zijn heel veel belanghebbende partijen die allemaal al lange tijd actief zijn. In eerste instantie moet Safety Delta Nederland  vertrouwen verwerven in haar toegevoegde waarde als ‘makelaar’ in kennis- en innovatieve ideeën.

In de komende maanden gaan we daarom met een klein team een Kenniscentrum en een Innovatiecentrum opzetten. We bouwen voort op eerder werk, bijvoorbeeld elementen uit de vijf roadmaps van het Duurzame Veiligheid 2030 programma dat eind 2020 wordt afgesloten.

We beginnen het Kenniscentrum met concepten voor het voorkomen van serieuze incidenten door te late lekdetectie, corrosie onder isolatie en menselijk handelen. Hiertoe maken we informatie op een digitale wijze toegankelijk voor alle Brzo-bedrijven. We bieden het aan in een makkelijker bruikbare vorm. Ook komt er een technologie-catalogus. We maken gebruik van bestaande en nieuw op te zetten kennisnetwerken.

We gaan innovatie sturen door het bijeen brengen van vraag en aanbod vanuit de industrie en kenniscentra. Voor financiering van innovatieprojecten sluiten we zo mogelijk aan bij de NWA, de KIA-MV, de PPS-toeslagregeling Onderzoek en Innovatie en andere (nationale of internationale) regelingen. We kijken in het bijzonder naar het MKBMidden- en kleinbedrijf als motor voor innovatie.

Met koplopers in de industrie gaan we leren hoe we nieuwe veiligheidsconcepten in de praktijk kunnen uitproberen. Wat werkt borgen we en zullen we binnen de industrie verspreiden.

Op de langere termijn zullen we ook samenwerking zoeken met onderwijsinstellingen om scholing verder te verbeteren.

Wat is de rol van samenwerking tussen Industrie, Overheid en Wetenschap in dit alles?
Alleen structurele samenwerking tussen Industrie, Overheid en Wetenschap zal leiden tot een verdere verbetering in de preventie van Brzo-incidenten in de (petro)chemie.

De (petro)chemische industrie werkt veilig door risico’s te identificeren en te beheersen tot onder een overeengekomen niveau. De overheid, door vergunning en handhaving, zet de kaders waarbinnen de industrie kan werken. De wetenschap, in samenwerking met de industrie, kan de overheid helpen met het zetten van deze kaders en kan bedrijven helpen met innovatieve manieren om specifieke elementen van de risicobeheersing te verbeteren.

Alleen door delen van kennis en inzichten op basis van onderling vertrouwen tussen partijen zal de veiligheid van de (petro)chemische industrie verder verbeteren.