Congres 'De wereld draait veilig'

Op 24 september a.s. vindt het congres van het programma Duurzame Veiligheid 2030 (DV2030) plaats onder de naam "De Wereld Draait Veilig". Dit congres vindt plaats aansluitend aan de tweede High Level bijeenkomst van DV2030. Voor deze High Level bijeenkomst zijn separaat uitnodigingen verstuurd.

Het congres vindt vanaf 15.15 uur plaats in het Meeting Center New Babylon, Anna van Buerenplein 29, 2496 RZ Den Haag. Het voorgenomen programma is als volgt:

· 14.45: Inloop met koffie en thee 

· 15.15: Start “De Wereld Draait Veilig” waarbij Annemieke Nijhof de volgende gasten aan tafel ontvangt:

· Stientje van Veldhoven, Staatsecretaris van IenW, die terugblikt op de opbrengst van de High Level bijeenkomst en vervolgens de prijs zal uitreiken aan de winnaar van de Essaywedstrijd van Veiligheid Voorop. 

· Vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid reageren op de film Duurzame Veiligheid 2030.  

· Mensen uit de praktijk over wat het programma Duurzame Veiligheid 2030 voor hun betekent. 

Pauze 

· Colette Alma, Genserik Reniers en Roald Lapperre over de Safety Delta Nederland en hoe we ons doel kunnen bereiken. 

· Anton van Beek, Mark Dierikx en Marjolein van Asselt over de toekomst van het programma Duurzame Veiligheid 2030. 

Indien u aan het congres wilt deelnemen, kunt u zich aanmelden via de Postbus Duurzame Veiligheid 2030. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met programmamanager Saskia Raas-Soeterbroek (saskia.raas@minienm.nl, 06-21160241).

Denktank SDN: samenwerking wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Hoe organiseren we dat?

DV2030 is in januari 2018 gestart met het verkennen van de (on)mogelijkheden van een Safety Delta Nederland (SDN) geïnspireerd door de Food Valley in Wageningen. We verkennen de mogelijkheden van een (fysieke) plek waar wetenschap en bedrijfsleven nauw samenwerken aan de verbetering van de safety binnen de (petro)chemische industrie, dit met ondersteuning vanuit de overheid.

Op 19 april jl. vond de eerste denktank SDN plaats. Vijf mensen uit het bedrijfsleven, vijf uit de wetenschap en vijf van de overheid dachten samen na over het hoe en waarom van een SDN. De deelnemers waren zeer enthousiast en praatten nog door tot ver na de beoogde eindtijd.

De eerste resultaten zijn opgenomen in een concept-actieplan dat in groter verband op 23 mei jl. besproken werd. Ook tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat de SDN gezien wordt als een goede aanvulling op onze ambitie van nul noemenswaardige incidenten in de (petro)chemische industrie in 2030.

De enthousiaste SDN-denktankdeelnemers kwamen op 6 juni jl. opnieuw bij elkaar. Dit was wederom een inspirerende en constructieve bijeenkomst die ook de aangetrokken schrijver - die het SDN ambitiedocument zal opstellen - van voldoende input voorzag. Dit ambitiedocument zal deze zomer gereed moeten zijn, want we werken er naartoe dat op de High Level bijeenkomst van 24 september a.s. een intentieverklaring door de drie partijen wordt ondertekend. Over de SDN zult u de komende tijd dus nog meer horen of lezen.

Wilt u meedenken over hoe bedrijfsleven en wetenschap samen kunnen optrekken, of hoe de overheid dit kan faciliteren? Neem dan contact op met Susanne Kuipers (susanne.kuipers@minienm.nl).

Updates

Roadmap 1: Duurzaam assetmanagement 

Om te komen tot de bouwstenen voor de uitwerking van een gefaseerde agenda en prioritering voor de roadmap Duurzaam Assetmanagement is een nulmeting gestart. Hierbij wordt in beeld gebracht hoe de ‘staat van de assets’ is binnen de Nederlandse (petro)chemie (gericht op raffinage, productie en tankopslag). In deze nulmeting, die via een representatieve steekproef onder de (BRZO) asset-owners van de (petro)chemische industrie plaatsvindt, wordt onder meer gekeken naar de leeftijd van de assets, het investeringsniveau voor modernisering van de assets (onder andere voor veiligheid), de resterende levensduur en de trend in onderhoudskosten in de afgelopen jaren. Afhankelijk van de uitkomsten worden mogelijke resultaten in de zomer verwacht.

Een lopend onderzoek van het ministerie van IenW door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu probeert inzichtelijk te maken of procesintensificatie een positieve bijdrage aan omgevingsveiligheid levert. De resultaten van het onderzoek kunnen bouwstenen vormen voor de langetermijnaanpak van deze roadmap, namelijk verkenning ‘mogelijkheden assets in de toekomst’.

Er loopt een safety deal subsidie-aanvraag voor het project 'Voorkoming en detectie van Corrosie onder Isolatie' (COI). Met dit project beoogt de industrie practices te ontwikkelen waarmee COI nauwkeuriger en voorspelbaarder is vast te stellen. Deze practices omvatten: NDT (non destructive testing), Coating en Risk Based CUI practices.
De uitkomsten van dit project dragen bij aan versterking van de integriteit van de assets binnen de (proces)industrie.

Roadmap 2: Integrale uitvoering beleid
Op 6 maart jl. vond de tweede workshop van Roadmap 2 plaats. Doel was het formuleren van de aandachtspunten en criteria voor een robuust en toekomstbestendig stelsel. Er werd een eerste aanzet gemaakt met het opstellen van diverse varianten van het Brzo-stelsel, zoals dat er in 2030 uit zou kunnen zien. Verschillende groepen gingen aan de slag met thema’s voor het stelsel. Een rode draad in de uitkomsten was ‘uitgaan van vertrouwen in het bedrijfsleven, maar een harde aanpak van bedrijven die hun zaken niet op orde hebben’. Ook werd de planning richting de High Level bijeenkomst in september a.s. besproken.

Een volgende workshop vond in juni jl. plaats met mensen uit de praktijk (toezichthouders en HSE managers) om zo ook de lessen uit de praktijk mee te nemen in de gedachtevorming naar een robuust en toekomstbestendig stelsel.

De klankbordgroep is op 3 juli jl. bij elkaar geweest. Hier is gesproken over alle verzamelde input die moet gaan landen in het koersdocument dat in september a.s. opgeleverd gaat worden.

Roadmap 3: Transparantie als drijvende kracht 

Onderzoek informatiestromen met veiligheidsinformatie 

In dit onderzoek werden de veiligheidsinformatiestromen binnen of tussen bedrijven, tussen bedrijven en overheden, tussen bedrijven of overheid en samenleving geïnventariseerd. In een workshop met de klankbordgroep is verkend welke initiatieven verder versterkt kunnen worden binnen DV2030. 

Transparantie en (risico)communicatie met de samenleving
Op 29 maart jl. organiseerde het RIVM een startbijeenkomst. Volgend op de bijeenkomst worden de volgende activiteiten voorzien: het opzetten van een LinkedIn-community, een analyse van huidige praktijken en wetenschappelijke inzichten en het opzetten van pilots.

Verkenning andersoortig toezicht
In april 2018 startte in opdracht van Inspectie SZWMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een verkenning naar de mogelijkheden van andersoortig toezicht door het transparant delen van (zelfbeoordelings-)informatie. Het project onderzoekt of de Safety Maturity Tool (SMT) van VOTOB geschikte informatie biedt voor andersoortig (risicogestuurd) toezicht door I-SZW. Ook wordt gekeken wat de leerpunten van andere toezichthouders zijn. 

Roadmap 4: Ruimte voor (petro)chemische clusters
Vorig jaar werd onder zes chemieclusters een enquête uitgezet om inzicht te krijgen in maatregelen voor het versterken van de veiligheid in clusterverband. Op 31 januari jl. onderzocht klankbordgroep welke van de 23 opgeleverde maatregelen het meest kansrijk zijn voor brede toepassing in de chemieclusters. Daaruit zijn de volgende best practices naar voren gekomen: gezamenlijke brandweer, gezamenlijke oefeningen crisisbeheersing, alarmering, en monitoring van geur en gevaar. Deze vier worden nu verder uitgewerkt tot plannen van aanpak en worden aan de clusters voorgelegd. Inmiddels is de business case voor de gezamenlijke brandweer gereed.

Verder is in januari jl. opdracht gegeven aan de Universiteit Antwerpen en de TU Delft om onderzoek te doen naar de parameters die invloed hebben op de veiligheid (safety & security) van chemische clusters en naar hoe deze zich verhouden tot de parameters bij niet-geclusterde chemische bedrijven. Het onderzoek is complementair aan de enquête en geeft invulling aan de doelstelling van het vinden en creëren van mogelijkheden voor het maximeren van veiligheid in chemieclusters ten opzichte van vergelijkbare risicovolle activiteiten buiten clusters. De eerste resultaten van het onderzoek worden in de zomer van 2018 verwacht. Het onderzoek wordt uiterlijk in oktober 2018 afgerond. 

Roadmap 5: Hoogwaardig kennissysteem chemie
Roadmap 5 heeft binnenkort weer een bijeenkomst met de klankbordgroep. Op de agenda staan de plannen voor 2018, zoals het project Inventarisatie van doelen en verwachtingen voor het actief delen en leren van hoogwaardige kennis. Ook worden de resultaten uit fase 1 van het Just Culture project besproken.

Verder is een eerste idee uitgewerkt voor validatie van de Safety Maturity Tool (SMT). De SMT is één van de instrumenten voor verbetering van de veiligheidscultuur. Het wordt inmiddels al 5 jaar met veel succes door de tankopslagsector toegepast. Doel van dit project is deep-learning uit (big) data over veiligheidscultuur en leerervaringen in de tanksopslagsector.

Just Culture - Roadmaps 3 en 5
Het resultaat van fase 1 is begin 2018 opgeleverd: een rapport met lessen uit de luchtvaart die toepasbaar zouden kunnen zijn in de (petro-)chemie. Inmiddels is gestart met fase 2 waarin de resultaten van fase 1 worden beschouwd en een stappenplan wordt gemaakt met als doel de lessen uit de luchtvaart toe te passen in de (petro-)chemie. Er worden werkgroepen samengesteld om de verschillende stappen uit te werken tot concrete actieplannen.