Aankondiging High Level bijeenkomst september.

Op 24 september 2018 zal in aanwezigheid van de staatssecretaris van IenW de tweede High Level bijeenkomst Duurzame Veiligheid 2030 (DV2030) plaatsvinden in het Internationaal Congrescentrum van het ministerie van IenW. Tijdens de bijeenkomst worden de resultaten van twee jaar DV2030 gepresenteerd en wordt de koers uitgestippeld voor de komende jaren. Eén van de hoogtepunten in het programma is het ondertekenen van een overeenkomst door de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van de Nationale Kennisagenda Veiligheid. Deze kennisagenda is onderdeel van de ontwikkeling van de Safety Delta Nederland.

Aansluitend aan de High Level bijeenkomst wordt een congres georganiseerd. Tijdens dit congres zal de prijsuitreiking plaatsvinden van de essaywedstrijd van Veiligheid Voorop.

 

En de winnaar is.....

 

Daan van Wieringen!

Om inzichten en ideeën over de toekomst van de chemische industrie op te halen heeft DV2030 in november jl. een essaywedstrijd uitgeschreven voor wetenschappers in de chemie. Met verschillende goede inzendingen, die zich onder andere richtten op gedrag en cultuur, blockchain toepassingen en de opmars van andere energiebronnen, was het een hele kluif om een winnaar aan te wijzen. Een driekoppige jury uit de industrie, wetenschap en overheid kwam uiteindelijk tot de volgende ranking:

1.         Daan van Wieringen met zijn essay getiteld ‘Geef elkaar vertrouwen en verantwoordelijkheid’,

2.         Jos Villevoye met zijn essay ‘Heavy is the head that wears the crown’,

3.         Tes Apeldoorn en Carina Nieuwenweg met een gezamenlijk essay getiteld ‘Leren van de bouwsector’.

De winnaars ontvangen een geldprijs voor hun bijdrage en Daan van Wieringen zal tijdens een bijeenkomst in het kader van de Safety Delta Nederland in mei a.s. zijn essay presenteren.

Lees hier de winnende inzending.

In de media

Wilt u meer weten over DV2030 en de inzet van de chemische industrie om veiligheid te bevorderen? Dat kan! Dit jaar zijn maar liefst al drie artikelen over DV2030 gepubliceerd:

  • Roadmap 'Ruimte voor Clusters' door Henk Engelenburg - Chemie Magazine - Januari 2018
  • Chemie op weg naar nul incidenten door Colette Alma, directeur VNCI - Gepubliceerd in Tijdschrift Milieu, februari 2018, 24 (1) Special 'Schoon, gezond en veilig'.
  •  'Just culture' nodig voor leren van incidenten door Henk Engelenburg - Chemie Magazine - Februari 2018

       

Updates

Roadmap 2

Op 6 maart jl. vond de tweede workshop van roadmap 2 plaats. Doel van de workshop was het formuleren van de aandachtspunten en criteria van een robuust en toekomstbestendig stelsel. Er is een eerste aanzet gemaakt voor het opstellen van diverse varianten zoals het Brzo-stelsel in 2030 er uit kan gaan zien. Verschillende groepen zijn aan de slag gegaan met thema’s voor het stelsel. Een van de rode draden uit de uitkomsten was ‘uitgaan van vertrouwen in het bedrijfsleven, maar een harde aanpak van bedrijven die de zaken niet op orde hebben’. Ook werd de planning richting de High level bijeenkomst in september besproken. De volgende workshop in juni zal plaatsvinden met mensen uit de praktijk (toezichthouders en HSE managers) om zo ook de lessen uit de praktijk mee te nemen in de gedachtevorming naar een robuuste en toekomstbestendig stelsel.

Roadmap 3

Onderzoek informatiestromen met veiligheidsinformatie

In dit onderzoek zijn de veiligheidsinformatiestromen binnen of tussen bedrijven, tussen bedrijven en overheden, tussen bedrijven of overheid en samenleving geïnventariseerd. In een workshop met de klankbordgroep is verkend welke initiatieven verder versterkt kunnen worden binnen DV2030.

Roadmap 4

Vorig jaar is onder zes chemieclusters een enquête uitgezet om inzicht te krijgen in maatregelen voor het versterken van de veiligheid in clusterverband. Op 31 januari jl. heeft de klankbordgroep onderzocht welke van de 23 opgeleverde maatregelen het meest kansrijk zijn voor brede toepassing in de chemieclusters. Daaruit zijn de volgende best practices naar voren gekomen: gezamenlijke brandweer, gezamenlijke oefeningen crisisbeheersing, alarmering en monitoring geur en gevaar. Deze vier worden nu verder uitgewerkt tot plannen van aanpak en zullen naar verwachting in mei a.s. aan de clusters worden voorgelegd.

Verder is in januari opdracht gegeven aan de Universiteit Antwerpen en de TU Delft om onderzoek te doen naar de parameters die invloed hebben op de veiligheid (safety & security) van chemische clusters en hoe deze zich verhouden tot de parameters bij niet-geclusterde chemische bedrijven. Het onderzoek is complementair aan de enquête en geeft invulling aan de doelstelling van het vinden en creëren van mogelijkheden voor het maximeren van veiligheid in chemieclusters ten opzichte van vergelijkbare risicovolle activiteiten buiten clusters. De eerste resultaten van het onderzoek worden voor de zomer van 2018 verwacht. Het onderzoek wordt uiterlijk in oktober 2018 afgerond.

Roadmap 5

Roadmap 5 heeft binnenkort weer een bijeenkomst met de klankbordgroep. Op de agenda staan de plannen voor 2018, zoals het project Inventarisatie van doelen en verwachtingen voor het actief delen en leren van hoogwaardige kennis. Ook worden de resultaten uit fase 1 van het Just Culture project besproken. Verder is een eerste idee uitgewerkt voor validatie van de Safety Maturity Tool (SMT). De SMT is één van de instrumenten voor verbetering van de veiligheidscultuur. De SMT wordt inmiddels al 5 jaar met veel succes door de tankopslagsector toegepast. Het doel van dit project is deep-learning uit (big) data over veiligheidscultuur en leerervaringen in de tanksopslagsector.

Just Culture - Roadmaps 3 & 5

Het resultaat van fase 1 is begin 2018 opgeleverd: een rapport met lessen uit de luchtvaart die toepasbaar zouden kunnen zijn in de (petro-)chemie. Er wordt nu gestart met fase 2, waarin de resultaten van fase 1 worden beschouwd en er een stappenplan wordt gemaakt met als doel om de lessen uit de luchtvaart toe te gaan passen in de (petro-)chemie. Er worden werkgroepen samengesteld om de verschillende stappen uit te werken tot concrete actieplannen.

Wetenschapsbijeenkomst van 23 januari 2018

Op 23 januari jl. kwamen de wetenschappers van DV2030 en verschillende PhD-studenten bij elkaar om de rol en inzet van de wetenschap binnen het programma verder uit te werken. Ter inspiratie vertelde Wim de Haas (WURWageningen University &Research) over de triple helix samenwerking in regio Food Valley. Daarna ging Robert Claassen (Chemelot) in op de rol van de wetenschap in het waarborgen van veiligheid in de chemische industrie. Take-aways waren onder andere dat de wetenschap een belangrijke rol heeft in het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe (proces)technologieën die inherent veilig zijn, big data toepassingen en sociale innovaties. Tijdens de brainstorm werd gesignaleerd dat de kennis in Nederland op het gebied van procesveiligheid niet voldoende geborgd is. Er ligt hier een kans voor de wetenschap om zich met de andere partijen van DV2030 in te zetten voor het ontwikkelen van een kennisagenda veiligheid.

Op de agenda 2018

26 maart - Behind the Scenes @Chemelot

De VNCI viert in 2018 haar 100-jarig bestaan met een aantal ‘Behind the scenes’ evenementen op verschillende locaties in het land. Op maandag 26 maart vindt het eerste evenement plaats op het terrein van Chemelot in Geleen, ‘Een hotspot voor chemische innovaties’.

29 maart - Startbijeenkomst "Transparantie en risicocommunicatie met de samenleving"

Roadmap 3 organiseert op 29 maart 2018 bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een startbijeenkomst om een community van stakeholders te creëren om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen en om onderzoek naar transparantie en risicocommunicatie met de samenleving te faciliteren.

11-12 april - Veiligheidscoalitie 2018 "Safety & Health @Work"

23 mei - Bijeenkomst Safety Deal Nederland

29 mei - Nationaal Congres BRZO

30 mei - Process Safety Congress

25 juni - VNCI Jubileumevent 100 jaar

6-7 oktober - Dag van de Chemie

1 november - Veiligheidsdag Veiligheid Voorop

2019

16-19 juni - 16th Intl. Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries