In 2017 zijn de chemische industrie, wetenschap en de overheid aan de slag gegaan om een duurzaam veilige chemische sector te bewerkstelligen. In het kader van het programma Duurzame Veiligheid 2030 kijken wij dan ook terug op een mooi jaar waarin wij verbindingen met elkaar aangingen en eerste stappen zetten. Wij hopen dat 2018 wederom een productief jaar zal zijn dat ons nog dichter bij het programmadoel brengt.

Op 7 november jl. kwamen de stuurgroep en trekkers van de roadmaps bij elkaar. Tijdens dit overleg deelde Mark Dierikx de lessen van zijn werkbezoeken, besprak Colette Alma de stand van zaken van het maken van het toekomstbeeld voor 2050 en gaven Aukje Hassoldt (roadmap 3) en Sandra de Bont (roadmap 5) een bevlogen presentatie over het project Just Culture, waarbij in een workshop gekeken is naar hoe in de luchtvaart veiligheid wordt gewaarborgd. Als kers op de taart werd ook nog eens de infographic voor het programma goedgekeurd!

Updates

Roadmap 1

In de roadmap 'Duurzaam assetmanagement' lopen inmiddels vier projecten. In het kader van deze projecten wordt onder andere een nulmeting gedaan van de huidige assets en wordt bottom-up via World Class Maintenance gewerkt aan het verder inzichtelijk maken van technologische ontwikkelingen op het gebied van chemische procesinstallaties.

Tijdens een bijeenkomst van de klankbordgroep werden inspirerende presentaties gegeven die ingingen op:

•een wetenschappelijk concept voor predictive maintenance dat getrokken wordt door de TU Twente,

•een lopend onderzoek van het ministerie I&W door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dat inzicht moet geven of procesintensificatie een positieve bijdrage aan omgevingsveiligheid levert. Indien de resultaten van het RIVM bekend zijn over de kansen van procesintensificatie voor “veiligheid”, dan kunnen we deze mogelijk gebruiken voor onze lange termijn aanpak, namelijk verkenning van “mogelijkheden assets in de toekomst”,

•acties die BRZO+ onderneemt op het gebied van ageing,

•wat de betekenis is van een “health asset centre” met als doel “zero surprises” op basis van een  “Smart Asset Management as a service” aanpak.

Roadmap 2

Op 8 december jl. kwamen de betrokkenen van roadmap 2 'Integrale uitvoering beleid' samen om vrijuit te brainstormen over hoe het Brzo-stelsel er in 2050 uit zou kunnen zien en hoe deze er uit zou moeten zien. Doel van de bijeenkomst was om tot onverwachte inzichten te komen die in een tweede bijeenkomst in het nieuwe jaar vertaald worden naar concrete en toekomstgerichte aandachtspunten voor toekomstig Brzo-beleid. Een van de inzichten was onder andere dat naast technologische ontwikkelingen ook social media in toenemende mate van invloed zullen zijn op beleving door de omgeving en op het toezicht. Daarnaast is de verwachting dat het veiligheidsimago van bedrijven steeds belangrijker wordt, ook in de keten.

Roadmap 3

In het kader van een vooronderzoek inventariseert SPPS reeds uitgevoerde projecten of lopende initiatieven rondom het thema transparantie van veiligheidsinformatie. De resultaten dienen als startpunt voor de projecten "Obstakels in Beeld" en "Andersoortig toezicht door transparantie". Het project is in november jl. gestart en afronding is voorzien in het eerste kwartaal van 2018.

Het doel van het project "Obstakels in Beeld" is om in kaart te brengen welke obstakels er zijn die het delen van informatie belemmeren en hoe deze weggenomen kunnen worden. Veiligheid Voorop is op aanbeveling van VNCI en VNO-NCW gevraagd om als kwartiermaker op te treden en hiervoor een safety deal voor te bereiden. In het kader van "Andersoortig toezicht" wordt verkend in hoeverre de Inspectie SZWMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gebruik kan maken van zelfbeoordelingsinformatie van chemiebedrijven. Welke sturingsinformatie is bruikbaar én beschikbaar is om ‘early warnings’ te detecteren in het kader van risicogestuurd werken. Chemiebedrijven zijn steeds actiever in het systematisch zelfbeoordelen van hun veiligheidsniveau. Het project wordt uitgewerkt met iSZW en VOTOB en de uitvoering is voorzien in 2018.

Daarnaast organiseert het RIVM 29 maart 2018 een startbijeenkomst om een community van stakeholders op resultaatgebied 3 (Maatschappelijk vertrouwen op basis van effectieve communicatie met de samenleving over veiligheid en incidenten) te creëren en daarmee de invulling van projecten en onderzoek verder vorm te geven.

Roadmap 4

De vragenlijst die in augustus jl. is uitgezet bij de clusters Eemshaven, Amsterdam, Rotterdam, Kanaalgebied Gent-Terneuzen en Chemelot heeft een schat aan informatie opgeleverd. In januari as. wordt die informatie in een workshop verwerkt tot een aantal best practices die vervolgens worden voorgelegd aan het clusteroverleg. Zo mogelijk zal ook Moerdijk nog aansluiten in het proces. Daarnaast wordt deze maand een onderzoeksopdracht verstrekt aan de Universiteit Antwerpen en de TUDelft met de titel “Verkennende studie naar chemische clusters en veiligheid”. De hoofdvraag van dit kwalitatieve onderzoek is “Welke parameters hebben een invloed op de veiligheid (safety & security) van chemische clusters en hoe verhouden deze zich tot de parameters bij niet-geclusterde chemische bedrijven?” Het onderzoek wordt uitgevoerd door prof. dr. ir. Genserik Reniers (UAntwerpen en TUDelft), drs. Karolien van Nunen (UAntwerpen) en dr. Nima Khakzad (TUDelft).

Roadmap 5

Om het doel van een hoogwaardig kennis-ecosysteem op het gebied van industriële veiligheid te bewerkstelligen, is roadmap 5 gestart met het maken van een inventarisatie van verwachtingen en ontwikkelingen op het gebied van hoogwaardige kennis en innovatieve leermethoden die het delen van hoogwaardige kennis tussen bedrijven, overheid, onderwijs en wetenschap mogelijk maken. In dit project wordt tevens geïnventariseerd wat de behoeftes zijn voor veiligheidskennis, waar gaps zitten en wat er nodig zou zijn om een kennis-ecosysteem (zoals een kenniscentrum of -platform) op te richten en te beheren.

Just Culture - Roadmap 3 & 5

Één werkwijze is om te leren van andere beleidsterreinen en industrieën. Zo kijkt het programma bijvoorbeeld in hoeverre de rechtvaardige cultuur (“just culture”) in de luchtvaartsector als inspiratie voor de (petro)chemie kan dienen. Fase 1 is gestart met een workshop met bijdrage van een inhoudelijk expert uit de luchtvaartsector (Benno Baksteen) en een analyse door een externe adviseur (RHDHV). Het resultaat van fase 1 wordt begin 2018 opgeleverd: een rapport met “lessen uit de luchtvaart” die toepasbaar zouden kunnen zijn op de (petro)chemie. Daarna volgt fase 2 waarin de resultaten van fase 1 worden beschouwd en er een stappenplan wordt gemaakt met als doel om “lessen uit de luchtvaart” toe te gaan passen in de (petro-)chemie.

DV2030 op CHAINS

Op 6 en 7 december jl. promootten Susanne Kuipers, Diana Kool en Saskia Raas (IenW) het programma Duurzame Veiligheid 2030 (DV2030) op CHAINS (Chemistry As Innovating Science, www.nwochains.nl) te Veldhoven. CHAINS is de jaarlijkse bijeenkomst van chemische wetenschappers ((PhD-)studenten, postdocs, professoren en R&D wetenschappers) en de chemische industrie. Ruim 1500 deelnemers namen drie dagen van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat deel aan plenaire en parallelsessies, posterpresentaties en diners.

Het doel van onze aanwezigheid was om bekendheid aan het programma te geven en input vanuit de wetenschap te organiseren. Hiertoe was een standje ingericht met een ideeënbus en werden flyers uitgedeeld met oproep tot deelname aan een essaywedstrijd. Vooral op de essay-wedstrijd werd erg enthousiast gereageerd en we verwachten dan ook een flink aantal essays te ontvangen voor 1 februari 2018! 

Essaywedstrijd

Deadline 1 februari 2018

Om een vitale, duurzame en veilige (petro)chemische sector te bewerkstelligen is innovatie nodig. Maar op welke ontwikkelingen en toekomstscenario’s moeten wij inzetten? Om dit in kaart te brengen hebben wij jouw ideeën nodig!

Doe mee met onze prijsvraag voor jonge chemici, win één van de geldprijzen* en presenteer jouw essay op de wetenschaps-bijeenkomst voor aankomend (petro)chemisch talent van DV2030.

Je doet mee door één van onderstaande vragen te beantwoorden in een vernieuwend essay van 500 woorden.

•Hoe moet de (petro)chemie zich voorbereiden op 2030?

•Wat is een innovatief idee om chemische processen te optimaliseren?

•Wat hebben overheid en bedrijfsleven nodig om gezamenlijk te zorgen voor een betere (petro)chemie?

Mail het essay uiterlijk 1 februari 2018 naar postbusduurzameveiligheid2030@minienm.nl.

De wetenschapsbijeenkomst vindt plaats in mei 2018 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.   

Op de agenda 2018

 

23 januari - Wetenschappersbijeenkomst

Tijdens deze programmabrede bijeenkomst zijn de betrokken wetenschappers uitgenodigd om na te denken over de verbinding tussen wetenschap en industrie op het gebied van veiligheid(sinnovaties). Ter inspiratie vertellen wetenschappers van Regio Food Valley over hoe zij hun rol binnen dat programma hebben ingevuld.

31 januari - Workshop Roadmap 4

Tijdens deze workshop worden de resultaten van de vragenlijst aan de vijf clusters samengevoegd tot een aantal best practices.

29 maart - Startbijeenkomst "Transparantie en Samenleving" Roadmap 3

Tijdens deze bijeenkomst wordt de aanzet gegeven om met een community van stakeholders invulling te geven aan resultaatgebied 3 "Maatschappelijk vertrouwen op basis van effectieve communicatie met de samenleving over veiligheid en incidenten".

Maart - Tweede workshop Roadmap 2

De tweede workshop van Roadmap 2 zal waarschijnlijk plaatsvinden in maart. Tijdens deze workshop zullen de klankbordleden richting geven aan hoe het Brzo-beleid er volgens hen uit moet gaan zien.

Mei - Follow-up Wetenschapsbijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst zal onder andere de winnaar van de essay-wedstrijd zijn/haar essay presenteren. 

 

 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze nieuwsbrief?

Neem dan alstublieft contact op met: postbusduurzameveiligheid2030@minienm.nl