Hitting the road.

Roadmap 1 Duurzaam assetmanagement

Trekker: Erik Klooster (VNPI)

Secretaris: Peter Bareman (VNCI)

Om de (proces)installaties in de (petro)chemische industrie vitaal en up to date te houden worden al jarenlang innovaties doorgevoerd via vervangings- en vernieuwingsinvesteringen. De dagelijkse werkzaamheden, inspectie, onderhoud en revisies dragen hieraan bij. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ontwerpen, engineren, opereren en beheren van procesinstallaties zijn talrijk, zoals digitalisering, sensoring en robotisering. Zowel op de korte als op lange termijn bieden zij kansen voor duurzaam assetmanagement. Binnen de roadmap zijn deze ontwikkelingen geïnventariseerd en vertaald in een plan van aanpak.

De focus van de roadmap is:

•continuering van het borgen van de integriteit en optimalisatie beschikbaarheid assets;

•verbetering en ontwikkeling van (nieuwe) onderhoud en inspecties activiteiten;

•en ontwikkeling en waar mogelijk implementatie van (nieuwe) innovatieve assets.

Hierbij streven we naar asset integrity, met aandacht voor “ageing”, “management of change”, inherent veilige installaties en naar 100% beschikbaarheid, met aandacht voor hardware, software en mindware. De klankbordgroep komt op 27 oktober a.s. bijeen om de plannen van de navolgende projecten te bespreken.

Korte termijnprojecten (2017/2018):

•Verkenning non intrusive inspecties (incl. pilot)

•Uitwisseling resultaten ageing BRZO thema-onderzoek

•Ontwikkelen KPI’s assetmanagement (dashboard)

Middellange termijn (na 2018):

Ontwikkelen lange termijn visie assetmanagement (bijdrage inherente veiligheid) in samenhang met andere roadmaps van het programma Duurzame Veiligheid 2030.

 Roadmap 2 Integrale uitvoering beleid

Trekkers: Rob Triemstra (SZWMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Peter Torbijn (IenM)

Secretarissen: Danischa Ramdat (IenM) en Simone Wiers (SZW)

In deze roadmap wordt gewerkt aan twee doelen:

1.Komen tot een verdere beleidsvernieuwing van het Brzo- beleid om integrale uitvoering te bevorderen;

2.Komen tot een robuust toekomstbestendig Brzo-stelsel gericht op een duurzame beheersing van de veiligheid.

Om dit te bereiken worden tussen november 2017 en juli 2018 drie workshops georganiseerd. Ook wordt het huidige Brzo-stelsel onderzocht door onder meer een vergelijking van de (uitgangspunten van de) wetgevingsstelsels die de grondslag zijn van het Brzo. De workshops bouwen op de resultaten van het onderzoek. De uitkomsten van de workshops worden meegenomen in een vervolg plan van aanpak.

Op de korte termijn wordt gewerkt aan:

•Opstellen van overzicht van alle reeds uitgevoerde onderzoeken op (de uitvoering) van het Brzo-stelsel;

•Een eerste identificatie van relevante trends die in de workshop nader worden bepaald en uitgewerkt;

•Een eerste identificatie van uitgangspunten, ontwikkelingen en ideeën voor het Brzo-stelsel in 2030 die in de workshop nader worden bepaald en uitgewerkt.

Roadmap 3 Transparantie als drijvende kracht voor veiligheid

Trekker: Aukje Hassoldt (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Secretarissen: Nicolette Bouman (IenM) en Mark van de Ven (RIVM)

Een duurzaam veiligere chemische sector is gebaat bij betere samenwerking tussen de verschillende partijen: bedrijven, burgers, maatschappelijke organisaties en overheden. Dit begint bij vertrouwen en transparantie. Transparantie is daarmee geen doel op zich maar een middel om de overall doelstelling van duurzame veiligheid te bereiken: het fungeert als drijvende kracht voor verbetering van veiligheid.

Om het bovenstaande doel te bereiken streeft roadmap 3 door de uitvoering van diverse projecten naar:

•Continu veiliger: een lerende cultuur en mechanismen om veiligheidsinformatie te delen tussen bedrijven;

•Effectievere samenwerking tussen bedrijven en overheid op basis van transparantie en vertrouwen;

•Maatschappelijk vertrouwen op basis van effectieve communicatie met de samenleving over veiligheid en incidenten.

Voor resultaatgebied 1 is het eerste project (Just Culture, zie hieronder) van start gegaan met een workshop op 22 september jl. Voor de overige resultaatgebieden worden dit najaar met de klankbordgroep verdere afspraken gemaakt over het opstarten van projecten en het aanhaken bij lopende initiatieven.

Roadmap 4 Ruimte voor (petro)chemische clusters

Trekker: Jaap Hoogcarspel (clustercommissaris)

Secretaris: Charles Tangerman (IenM)

Roadmap 4 streeft naar een verbeterproces om te bereiken dat veiligheid in 2030 een belangrijke, stimulerende (samenhang en samenwerking), faciliterende (concurrentiekracht en winstgevendheid) en conditionerende (normstellend) rol heeft in chemieclusters.

 De focus van de roadmap is op de bestaande clusters:

(1) Eemshaven

(2) Amsterdam/Noordzeekanaalgebied

(3) Rotterdam/Botlek/Moerdijk

(4) Zeeland (Kanaalgebied Gent-Terneuzen)

(5) Chemelot

Vooralsnog richt de roadmap zich op:

•Het vaststellen van de collectieve maatregelen die in de huidige clusters genomen zijn om de veiligheid te borgen. De maatregelen kunnen door de clusters als leidraad worden gebruikt.

•Het maximeren van de veiligheid door het vinden en creëren van de mogelijkheden daarvoor. Het vaststellen van de maatregelen in de huidige clusters is daar input voor.

•Het leggen van verbanden tussen investeringen in duurzaamheid, energie efficiëntie, efficiënte bedrijfsvoering (relatie met roadmap 1) en veiligheid.

In juli en augustus is een vragenlijst uitgezet bij de vijf genoemde clusters. In de volgende stap worden de mogelijkheden voor het maximeren van veiligheid van clusters verkend. Een onderzoeksvoorstel daarvoor, waarbij in ieder geval de resultaten van de vragenlijst input zijn, zal in november a.s. aan de werkgroep worden voorgelegd. Het onderzoek kan dan begin 2018 uitgevoerd worden.

Roadmap 5 Hoogwaardige kennis

Trekker: Sandra de Bont (VOTOB)

Secretaris: Johan van Middelaar (TNO)

De (petro)chemische sector verbetert en verduurzaamt zich continu dankzij ontwikkelingen en innovaties op het gebied van hoogwaardige kennis, verduurzaming en digitalisering zoals (big) data, Internet of Things, drones en robots. Deze dynamieken introduceren ook nieuwe veiligheidsrisico’s. Om de veiligheid van werknemers en de omgeving te blijven borgen zijn investeringen in hoogwaardige kennis en innovatie noodzakelijk.

Roadmap 5 streeft naar een “kennis-ecosysteem” op gebied van industriële veiligheid. De idee is dat betrokken partijen meer met elkaar gaan samenwerken, kennis actief gaan delen en zodoende meer van elkaar leren. Dit zou gefaciliteerd kunnen worden door het oprichten van een kenniscentrum of een (online) platform.

Om bovenstaand doel te bereiken start roadmap 5 in het najaar van 2017 met een project inzake de doelen, verwachtingen en ontwikkelingen op gebied van hoogwaardige kennis, leermethoden en het inventariseren van processen. In dit project wordt geïnventariseerd wat de behoeftes zijn voor veiligheidskennis, waar gaps zitten en wat er nodig zou zijn om een kennis-ecosysteem (zoals een kenniscentrum of -platform) op te richten en te beheren.

Gezamenlijk project roadmaps 3 en 5: Just Culture

Roadmap 3 (Transparantie als drijvende kracht voor veiligheid) en Roadmap 5 (Hoogwaardige kennis) hebben de handen ineengeslagen voor een project waarin de (petro)chemie leert van de luchtvaart. Op 22 september werd het project afgetrapt met de workshop “Just Culture, lessen uit de luchtvaart”.

De hypothese is dat de chemie veel van de luchtvaart kan leren als het gaat om veiligheid en transparantie en hoogwaardige kennis in het bijzonder. Zo wordt in de luchtvaartsector data systematisch verzameld, gedeeld en toegepast. Een ander aspect is dat de overheid voor de luchtvaartsector een wettelijk kader heeft neergezet dat een “Just Culture” aanmoedigt en borgt. Alleen in zo’n cultuur kunnen mensen zonder angst voor repercussies in detail praten over wat misging en/of wat beter zou kunnen.

De resultaten van de workshop worden vertaald in een concreet stappen- en/of actieplan dat - vanaf 2018 - verder wordt uitgewerkt om een “just culture” in de (petro)chemie te bewerkstelligen en te komen tot een kennis-ecosysteem voor veiligheid voor de sector.

Duurzame Veiligheid 2030 op de Chemiebeurs

Op 27 september jl. vond de Chemiebeurs 2017 plaats. Dit jaarlijkse congres van de VNCW had het thema “Excellent presteren in de chemische keten”. Programmamanager Saskia Raas ging daar in gesprek met producenten, handelaren en opslaghouders uit de chemische keten over het programma Duurzame Veiligheid 2030.

Uit de goede discussie volgden de volgende inzichten over transparantie:

•Onderlinge kennis- en informatiedeling is belangrijk voor de veiligheid;

•Transparantie wordt nog steeds geassocieerd met concurrentievervalsing, vertrouwensbreuk en klokkenluiden;

•Een wettelijke grondslag, alsook sensibilisering en anonimisering zouden daar verandering in kunnen brengen;

•Transparantie naar de omgeving en buurtbewoners zou als insteek moeten hebben dat een locatie veilig is, juist omdat verschillende maatregelen worden genomen om de risico’s op te vangen.

 Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze nieuwsbrief?

Neem dan alstublieft contact op met: postbusduurzameveiligheid2030@minienm.nl