Het programma Duurzame Veiligheid 2030 (DV2030) is in de tweede helft van 2016 door industrie, wetenschap en overheid opgestart om de veiligheid in de (petro)chemische industrie verder te maximaliseren.

Het programma is aanvullend op het beleid van de Topsector Chemie waarin veiligheid niet behoort tot de aldaar benoemde maatschappelijke thema’s waarvoor een oplossing moet worden gevonden.

De ambitie van alle betrokkenen bij DV2030 is om in Nederland een vitale (petro)chemische industrie te hebben zonder noemenswaardige incidenten.

In 2030 hebben bedrijven en overheden zich zo ontwikkeld dat het streefbeeld van "zero incidents" binnen handbereik is en blijft.

DV2030 brengt hiervoor de verschillende invalshoeken van veiligheid samen. Industrie, overheid en wetenschap voeren met elkaar praktische, institutionele en beleidsmatige acties uit die significante en structurele verbeteringen van de veiligheid teweeg brengen op weg naar een veiliger Nederland.

De scope van DV2030 zijn de circa 300 Brzo-bedrijven in de chemische keten aangevuld met bedrijven die werkzaam zijn in of deel uitmaken van de keten, zoals bijvoorbeeld contractors en afvalbedrijven. Dit houdt echter niet in dat het programma in het geheel geen aandacht besteedt aan de overige ongeveer 100 Brzo-bedrijven. Waar nuttig en mogelijk worden ook deze bedrijven bij het programma betrokken. De blik van het programma is gericht op 2030 waarbij de veiligheid in de (petro-)chemische sector op de langere termijn (in 2030 maar ook daarna) centraal staat. Dit maakt het programma uniek – en in het geval van het beleid van de Topsector Chemie aanvullend - ten opzichte van eerdere en lopende initiatieven, die op de korte of middellange termijn zijn gericht.

DV2030 staat inmiddels goed op de rails. De programmapartners hebben gezamenlijk een stevige organisatiestructuur opgezet en het commitment toegezegd én getoond om met de diverse thema’s aan de slag te gaan. Er is een programmaplan gemaakt, er zijn deelplannen van aanpak gemaakt en diverse projecten zijn opgestart. Er wordt gewerkt in vijf themagewijze roadmaps.